Höststädning – utnyttja möjligheten till gratis hämtning av grovavfall

Ett tips är att utnyttja den tjänst, som Energi & Miljö två gånger per år erbjuder alla fastighetsägare. Alla har möjlighet att kostnadsfritt få hämtning av  grovavfall vid tomtgränsen. Nu är det snart dags för höstens omgång, som infaller vecka 42. Observera att man måste anmäla veckan innan att man har grovavfall som ska hämtas.

Läs mer på Energi och Miljö hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Höststädning – utnyttja möjligheten till gratis hämtning av grovavfall

Kort rapport från styrelsemöten 10/8 och 7/9 

Styrelsearbetet under året kommer att prioritera de projekt som påbörjades förra året. Dansbanans och förrådsbyggnadens färdigställande. Gallring av det inre området som blev uppskjutet i våras samt den nya orienteringstavlan för området. 

Ekonomi: Det har varit några avloppspumpar som slutat fungera. Dessa har lagats av en Västeråsfirma. Transporter fram och tillbaka och tid för åtgärd blir i längden kostsamt. Frågan har då kommit upp om det skall inköpas någon utbytespump för att snabbt kunna åtgärda fel. Styrelsen arbetar med detta 

Ekonomin ser för övrigt bra ut  

Anläggningar: Det har varit stopp i en av kamrarna på reningsverket på grund av ett elfel. Detta är inget som påverkat driften akut. Det har nu åtgärdats och funktionen är bra. Eskilstuna kommun har gjort en årlig inspektion av reningsverket och ingen anmärkning gjordes vid inspektionstillfället.  

Dansbanan: Arbetet med dansbanan. Det som kvarstår är staket och en del smärre justeringar och arbetet beräknas helt färdig under hösten. 

 Redskapsboden: Lite arbete med detaljer återstår.  

Övrigt: Nya nät till fotbollsmålen är inköpta, ett är nu uppsatt och båda kommer att vara på plats nästa sommar. 

Orienteringstavlans tryck försenas eftersom adresser till vissa tomter är namn och följer inte fastighetsbeteckningen Styrelsen diskuterar detta vidare. 

För att bibehålla en bra funktion på våra avloppspumpar och vårda vår anläggning så bör avloppsbrunnarna spolas med högtryck minst en gång per år. Det är nivåvipporna som får en beläggning av det fett som spolas ner. Det är fastighetsägarna som skall stå för detta. Torka ur stekpannor och undvik att spola ner fett. Det är också viktigt att spola igenom sitt egna system även under lågsäsong så inte rören torkar igen. Spola så mycket så pumpen arbetar så håller vi en bra funktion på vårt avlopp.  

Arbetsdag den 5/10 kl 9.00 

Styrelsen 

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöten 10/8 och 7/9 

Kom i håg arbetsdagen den 5 oktober

En liten påminnelse om arbetsdagen lördagen den 5 oktober

Som vanligt träffas vi på dansbanan klockan 09.00 för att fördela arbetsuppgifter

Vi samlas sedan åter klockan 13.00 för gemensam fika.

Välkomna

/Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Kom i håg arbetsdagen den 5 oktober

Midsommar på Ramsnäset

 

Som traditionen bjuder så önskar festkommittén alla medlemmar i Ramsnäs samfällighet välkomna till dansbanan för midsommarfirande

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommar på Ramsnäset

Tänk på att vi alla har ansvar för att våra pumpstationer och vår avloppsanläggning fungerar som de ska

En liten påminnelse till alla medlemmar och en uppmaning till våra nya medlemmar att ta del av de regler och rekommendationer som finns för våra gemensamma anläggningar för vatten och avlopp

Läs Vårt vatten och avlopp

 

/Styrelsen

Publicerat i Vatten och avlopp | Kommentarer inaktiverade för Tänk på att vi alla har ansvar för att våra pumpstationer och vår avloppsanläggning fungerar som de ska

Arbetsuppgifter kvar efter arbetsdagen

Ni som inte var med på arbetsdagen har fortfarande en chans att bidra med arbetsinsatser.

Det finns möbler som måste målas inför sommarsäsongen.
Hör av er till Robert Söderström så får ni mer information.
Kontaktuppgifter hittar ni på anslagstavlan eller här på hemsidan under Styrelsen 2019-2020

/Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Arbetsuppgifter kvar efter arbetsdagen

Ramsnäsets historia

Klas-Göran Isaksson berättade vid årsmötet 2018 lite om Ramsnäsets historia.  Nu har han skrivit ihop detta till en berättelse  som ni kan läsa här Ramsnäsets historia

 

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Ramsnäsets historia

Tips – Hämtning av grovavfall

Ett tips inför vårstädningen är att utnyttja den tjänst, som Energi & Miljö två gånger per år erbjuder alla fastighetsägare, om möjlighet att kostnadsfritt få hämtning av  grovavfall vid sin tomtgräns. Nu i vår är det vecka 17 och i höst vecka 42. Observera att man måste anmäla veckan innan att man har grovavfall som ska hämtas.

Läs mer på Energi och Miljö hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/

 

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Tips – Hämtning av grovavfall

Kort rapport från styrelsemöte den 2 mars

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade. Bokslutsarbete pågår.

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra. Vid senaste mätningen var fosforhalten godkänd. En miljörapport skall lämnas in angående reningsverket.

Det är dags för byte av kol i reningsverket vilket skall göras under 2019. Men eftersom det varit en del små avbrott i vattenförsörjningen kan service av vattenverket tidigareläggas. Det blir då ett avbrott under en hel dag vilket kommer att meddelas på nätet och på anslagstavlan.

Vid mötet fördes samtal om hur vi skall hålla våra pumpar till reningsverket i bästa skick och därmed förlänga livslängden. De pumpar som finns i området och betjänar en eller flera fastigheter behöver en årlig inspektion och rengöring med högtryck eftersom det samlas en hel del fett på bland annat nivåvipporna vilket kan ställa till bekymmer. Styrelsen vill att rengöringen görs av de som har enskilda pumpar och att de som delar pump kommer överens om att göra detta.

Dansbanan: Arbetet med dansbanan kommer, så fort vädret tillåter, att fortsätta med en del plåtarbeten och projektering av ramp. Det som kvarstår sedan är staket och en del smärre justeringar.

Redskapsboden: Lite arbete med detaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas.

Dokumentförvaring: Hur skall äldre dokument och handlingar förvaras, Dokumentskåp skall beställas.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd har skett. Den avverkning som skulle startats nu under vintern har fått skjutas upp eftersom det inte finns någon tjäle och bedömningen är att det blir alltför stor påverkan om det görs nu.

Arbetsdag: Den 27/4 kl 09.00. Samling vid dansbanan

Årsmötesdag: 28/4 kl 10.00, Observera att årsmötet kommer att bli i en annan lokal i år. Väganvisning kommer att finnas på anslagstavlan, läggas upp här på hemsidan och på Facebook i gruppen ”Vad händer i Ramsnäset då?”

/Styrelsen

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöte den 2 mars

Kort rapport från styrelsemöte 2 februari

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade. Bokslutsarbete pågår.

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra. Vid senaste mätningen var fosforhalten godkänd. En miljöinspektion för reningsverket har gjorts tillsammans med Eskilstuna kommun. Inga anmärkningar.

Dansbanan: Arbetet med dansbanan kommer att fortsätta, så fort vädret tillåter, med en del plåtarbeten och projektering av ramp. Det som kvarstår sedan är staket och en del smärre justeringar.

Redskapsboden: Boden har grundmålats och fått ett plåttak. Lite arbete med detaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit.

Båtar: Det har blivit en avsevärd förbättring vid båtuppläggningarna en del båtar har tagits bort och en del har märkts upp. De fåtal båtar som ännu finns kvar påverkar inte området. Om problemet uppkommer igen får vi ta upp det på nytt.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd har skett och avverkning kommer att ske med start i februari. En del ris och stock kommer att ligga kvar inom området i avvaktan på borttransport men allt skall vara borta när sommaren börjar.

Lås: Vattenverk och bodar skall få nya lås.

Dokumentförvaring: Hur skall äldre dokument och handlingar förvaras?
Diskussion om eventuellt dokumentskåp och förvaringsplats pågår.

Arbetsdag: Den 27/4 kl 09.00. Samling vid dansbanan
Årsmötesdag: 28/4 kl 10.00
Separat kallelse till årsmöte kommer som vanligt per post.
Kom ihåg att skicka in motioner till föreningens årsmöte och att de måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

/Styrelsen

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöte 2 februari